Основно училище „Христо Смирненски“ – град Кубрат е открито през 1963 година. С решение на ИК на ОНС и отдел “Народна просвета“ град Разград на 15.09.1963 година Второ основно училище “Христо Смирненски” приема своите първи ученици.

Училището е средищно и обучава ученици от Кубрат и съседни села в региона: с.Мъдрево, с. Савин, с. Медовене, с. Каменова, с. Горичево, с. Задруга и квартал Дряново.

През учебната 2021/2022 година в ОУ „Христо Смирненски‘‘ има:

  • 7 паралелки от I до VII клас

  • 5 групи за целодненвно обучение

  • 17 педагогически специалисти

Володя Войков – Директор на ОУ „Христо Смирненски“

1 Муаззез Шабанова Старши учител Начална училищна педагогика
2 Дияна Иванова Старши учител Начална педагогика
3 Татяна Пенчева Старши учител Начална училищна педагогика и Информатика и ИТ
4 Снежана Георгиева Старши учител Начална училищна педагогика
5 Юмгюлсюн Мехмедова Старши учител Начална училищна педагогика
6 Фатмегюл Сали Старши учител Начална училищна педагогика
7 Денка Неделчева Старши учител Начална училищна педагогика
8 Антония Христова Учител БЕЛ
9 Леман Хюсеин Старши учител Английски език
10 Даринка Тошева Старши учител Математика, Информатика и ИТ
11 Танжу Ислямов Старши учител История и цивилизации, География и икономика
12 Мерал Садкъева Старши учител Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда
13 Дончо Христов Старши учител Технологии и предприемачество, Изобразително изкуство
14 Красимир Тодоров Старши учител Физическо възпитание и спорт
15 Дарина Недкова Старши учител Логопед
16 Катя Банкова Учител Психология

Училището работи по национални проекти.

Мисия на ОУ „Христо Смирненски“ – град Кубрат

Съхраняване на училищните традиции и формиране на общочовешки и национални ценности, което да съдейства за развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби на учениците.

Възпитаване и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности.