Учебна година: 2021/2022

Форма на обучение: дневна

Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет – протокол № 6 / 07.09.2021 г. и е утвърден със заповед на директора № 96 / 07.09.2021г.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за І „а“ клас

УЧЕБНИ         ПРЕДМЕТИ,   СЕДМИЧЕН   И    ГОДИШЕН   БРОЙ   НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 Начален етап
І клас
Учебни седмици32
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предметиСедмичен брой учебни часовеГодишен брой учебни часове
Български език и литература7224
Математика4128
Родинознание132
Музика264
Изобразително изкуство264
Технологии и предприемачество132
Физическо възпитание и спорт264
Общо за раздел А19608
Раздел Б – избираеми учебни часове 
Общ брой часове за раздел Б396
1.Български език и литература264
2.Математика132
3.  
Общо за раздел А + раздел Б22704
Раздел В – факултативни учебни часове 
Максимален брой часове за раздел В4128
1.  
2.  
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В26832
ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 1към чл.12,ал.2,т.1 от същата Наредба.
 2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: минихандбал съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД09 – 1111/15.08.2016г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности и Решение на ПС /Протокол № 6 /07.09.2021г./
 3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.
 4. Факултативни учебни часове за 2021/2022 учебна година не се предвиждат.

5.Избираеми учебни часове са БЕЛ – 2 ч. и Математика – 1 ч.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за ІІ „а“ клас

      УЧЕБНИ   ПРЕДМЕТИ,   СЕДМИЧЕН   И    ГОДИШЕН   БРОЙ   НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 Начален етап
ІІ клас
Учебни седмици32
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предметиСедмичен брой учебни часовеГодишен брой учебни часове
Български език и литература7224
Чужд език – Английски264
Математика3,5112
Околен свят132
Музика264
Изобразително изкуство1,548
Технологии и предприемачество132
Физическо възпитание и спорт264
Общо за раздел А20640
Раздел Б – избираеми учебни часове 
Общ брой часове за раздел Б396
1.Български език и литература264
2.Математика132
3.  
Общо за раздел А + раздел Б23736
Раздел В – факултативни учебни часове 
Максимален брой часове за раздел В4128
1.  
2.  
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В26864
ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.
 2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се

включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез

следните видове спорт: минихандбал съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД09 – 1111/15.08.2016г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности и Решение на ПС /Протокол № 6 /07.09.2021г./

 • Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.
 • Факултативни учебни часове за 2021/2022 учебна година не се предвиждат.

5.Избираеми учебни часове са БЕЛ – 2 ч. и Математика – 1 ч. 6.Чуждият език, който се изучава в училище е Английски език.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за ІІІ „а“ клас

 1. УЧЕБНИ   ПРЕДМЕТИ,   СЕДМИЧЕН   И   ГОДИШЕН   БРОЙ   НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
 Начален етап
ІІІ клас
Учебни седмици32
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предметиСедмичен брой учебни часовеГодишен брой учебни часове
Български език и литература7224
Чужд език – Английски396
Математика3,5112
Компютърно моделиране132
Човекът и обществото264
Човекът и природата132
Музика1,548
Изобразително изкуство264
Технологии и предприемачество132
Физическо възпитание и спорт2,580
Общо за раздел А24,5784
Раздел Б – избираеми учебни часове 
Общ брой часове за раздел Б2,580
1.Български език и литература1,548
2.Математика132
3.  
Общо за раздел А + раздел Б27864
Раздел В – факултативни учебни часове 
Максимален брой часове за раздел В4128
1.  
2.  
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В31992
ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.
 2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: минихандбал съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД09 – 1111/15.08.2016г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности и Решение на ПС /Протокол № 6 /07.09.2021г./
 3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.
 4. Факултативни учебни часове за 2021/2022 учебна година не се предвиждат.

5.Избираеми учебни часове са БЕЛ – 1,5 ч. и Математика – 1 ч. 6.Чуждият език, който се изучава в училище е Английски език.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за ІV „а“ клас

 1. УЧЕБНИ   ПРЕДМЕТИ,   СЕДМИЧЕН   И   ГОДИШЕН   БРОЙ   НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
 Начален етап
ІV клас
Учебни седмици34
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предметиСедмичен брой учебни часовеГодишен брой учебни часове
Български език и литература7238
Чужд език – Английски3102
Математика4136
Компютърно моделиране134
Човекът и обществото134
Човекът и природата268
Музика1,551
Изобразително изкуство1,551
Технологии и предприемачество134
Физическо възпитание и спорт2,585
Общо за раздел А24,5833
Раздел Б – избираеми учебни часове 
Общ брой часове за раздел Б2,585
1.Български език и литература1,551
2.Математика134
3.  
Общо за раздел А + раздел Б27918
Раздел В – факултативни учебни часове 
Максимален брой часове за раздел В4128
1.  
2.  
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В31       1054
ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.
 2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: минихандбал съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД09 – 1111/15.08.2016г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности и Решение на ПС /Протокол № 6 /07.09.2021г./
 3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.
 4. Факултативни учебни часове за 2021/2022 учебна година не се предвиждат.

5.Избираеми учебни часове са БЕЛ – 1,5 ч. и Математика – 1 ч. 6.Чуждият език, който се изучава в училище е Английски език.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за V „а“ клас

I. УЧЕБНИ   ПРЕДМЕТИ,   СЕДМИЧЕН   И   ГОДИШЕН   БРОЙ   НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 Прогимназиален етап
V клас
Учебни седмици34
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предметиСедмичен брой учебни часовеГодишен брой учебни часове
Български език и литература5170
Чужд език – Английски език3102
Математика4,5153
Компютърно моделиране и информационни технологии1,551
История и цивилизации268
География и икономика1,551
Човекът и природата2,585
Музика268
Изобразително изкуство268
Технологии и предприемачество1,551
Физическо възпитание и спорт2,585
Общо за раздел А28952
Раздел Б – избираеми учебни часове 
Общ брой часове за раздел Б2,585
1.Български език и литература1,551
2.Математика134
3.  
Общо за раздел А + раздел Б30,51037
Раздел В – факултативни учебни часове 
Максимален брой часове за раздел В4136
1.  
2.  
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В341173
II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към чл.12,ал.2,т.1 от същата Наредба.
 2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: хандбал съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД09 – 1111/15.08.2016г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности и Решение на ПС /Протокол № 6 /07.09.2021г./
 3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.
 4. Избираеми учебни часове са БЕЛ – 1,5 ч. и Математика – 1 ч.
 5. Факултативни учебни часове за 2021/2022 учебна година не се предвиждат.
 6. Чуждият език, който се изучава в училище е Английски език.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за VІ „а“ клас

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 Прогимназиален етап
VІ клас
Учебни седмици34
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предметиСедмичен брой учебни часовеГодишен брой учебни часове
Български език и литература5170
Чужд език – Английски език3,5119
Математика4136
Информационни технологии134
История и цивилизации268
География и икономика1,551
Човекът и природата2,585
Музика268
Изобразително изкуство268
Технологии и предприемачество1,551
Физическо възпитание и спорт2,585
Общо за раздел А27,5935
Раздел Б – избираеми учебни часове 
Общ брой часове за раздел Б2,585
1.Български език и литература1,551
2.Математика134
3.  
Общо за раздел А + раздел Б301020
Раздел В – факултативни учебни часове 
Максимален брой часове за раздел В4136
1.  
2.  
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В341156
ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.
 2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: хандбал съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД09 – 1111/15.08.2016г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности и Решение на ПС /Протокол № 6  /07.09.2021г./
 3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.
 4. Избираеми учебни часове са БЕЛ – 1,5 ч. и Математика – 1 ч.
 5. Факултативни учебни часове за 2021/2022 учебна година не се предвиждат.
 6. Чуждият език, който се изучава в училище е Английски език.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за VІІ „а“ клас

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 Прогимназиален етап
VІІ клас
Учебни седмици36
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предметиСедмичен брой учебни часовеГодишен брой учебни часове
Български език и литература5180
Чужд език – Английски език3108
Математика4144
Информационни технологии136
История и цивилизации272
География и икономика272
Биология и здравно образование272
Физика и астрономия1,554
Химия и опазване на околната среда1,554
Музика1,554
Изобразително изкуство1,554
Технологии и предприемачество136
Физическо възпитание и спорт272
Общо за раздел А281008
Раздел Б – избираеми учебни часове 
Общ брой часове за раздел Б3108
1.Български език и литература136
2.Математика136
3.Физика и астрономия136
Общо за раздел А + раздел Б311116
Раздел В – факултативни учебни часове 
Максимален брой часове за раздел В4144
1.  
2.  
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В351260
ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.
 2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни деи ности чрез следните видове спорт: хандбал съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД09 – 1111/15.08.2016г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности и Решение на ПС /Протокол № 6 /07.09.2021г./
 3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.
 4. Избираеми учебни часове са БЕЛ – 1 ч., Математика – 1 ч. и Физика и астрономия – 1ч
 5. Факултативни учебни часове за 2021/2022 учебна година не се предвиждат.
 6. 6.Чуждият език, който се изучава в училище е Английски език.