ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”

гр. Кубрат,  ул. “Лом” № 1, тел. 7-32-64, факс 7-39-34

e-mail: ou_hr_smirnenski@abv.bg

Г Р А Ф И К

за консултации за 2021/2022 учебна год.

№  по ред Учебен предмет Преподавател Ден от седмицата час
1 Математика Даринка Тошева Вторник 13.30
2 Английски език Леман Хюсеин Петък 13.30
3 Биология Валентина Борисова Понеделник 13.30
4 Химия и ЧП Валентина Борисова Понеделник 13.30
6 БЕЛ Катя Димитрова Четвъртък 13.30
7 Физика Володя Войков Сряда    13.30
8 География Иваничка Георгиева Петък 13.30
9 История Иваничка Георгиева Петък 13.30
10 Начално образование Татяна Пенчева Вторник 13.30
11 Начално образование  Снежана Георгиева Сряда 13.30
12 Начално образование Муаззез Османова Четвъртък 13.30
13 Начално образование Фатмегюл Сали Понеделник 13.30