Правила за превключване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние са обсъдени и приети от Общо събрание на 14. 09.2021 с Протокол № 65

А. Преминаване към ОРЕС за отделен ученик

Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за отделен

ученик в условията на епидемична обстановка се допуска в съответствие с

чл. 115а, ал. 3 и ал. 4 от ЗПУО, както следва:

  • по избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след заповед на директора на училището, за не повече от 30 учебни дни  с уважителни причини, удостоверени с документ.
  • когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен от разстояние в електронна среда може да се извършва за отделен ученик за повече от 30 учебни дни до края на извънредната епидемична обстановка съгласно Актуализираните насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата.

Б.  Преминаване от присъствено обучение към обучение от разстояние в електронна среда

  • Осигуряване на защита на личните данни на учителите и учениците и сигурността на информацията в електронна среда при спазване на нормативните изисквания.
  • За организиране на обучението от разстояние в електронна среда директорът:
  • проучва техническата осигуреност на учителите и учениците за работа от разстояние в електронна среда
  • определя начина на обучение от разстояние в електронна средав зависимост от възможностите на училището и техническата и технологичната обезпеченост
  • избира съвместно с педагогическия съвет електронна образователна система за обучение
  • организира в максимална степен обезпечаването на учителите и учениците с технически средства за провеждането на обучение от разстояние в електронна среда
  • създава организация по даден учебен предмет при отсъствието на учител няколко паралелки да се обучават едновременно от друг учител;