Правила за организиране и провеждане на образователния процес в условията на COVID – 19 са обсъдени и приети от Общото събрание   на 14. 09.2021 с Протокол № 65

 1. Спазване на общите здравни мерки.
 2. Носене на лични предпазни средства (маски ).

Носенето на маска по време на извънредната епидемична обстановка е задължително, освен ако изрично не е указано друго.

 • в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене)за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица; 
 •  в класните стаи и другите учебни помещения (бази за учебно-практическо обучение, кабинети, физкултурен салон)
 • от учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап, в зависимост от прилагания в училището модел на дистанциране (между паралелки/класове/етапи).
 • в училищните автобуси.

 Защитните маски за лице за учениците се осигуряват от тях, респективно от техните родители, а за учителите – от училищата. Училищата осигуряват защитни маски за лице и в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване. Препоръчително е защитните маски за лице, които се използват от ученици, педагогически и непедагогически персонал да са хирургически или поне от 3 слоя.

Изключение от изискването за носене на защитна маска за лице се допуска в следните случаи:

· В училищния двор при спазване на физическа дистанция от 1,5 м;

· За учениците от предучилищните групи;

· За учениците в начален етап (I-IV клас) по време на учебен час;

· За деца със специални образователни потребности, при които има установена невъзможност за придържане към носенето на защитна маска и становище от личен или от лекуващ лекар, удостоверяващо това;

· За учителите по време на учебен час при физическа дистанция от поне 1,5 м между тях и местата на учениците;

· В часовете по физическо възпитание и спорт, когато се провеждат на открито;

· В часовете по физическо възпитание и спорт на закрито, ако в конкретния час помещението се използва само от една паралелка при дистанция от поне 1,5 м между учениците и при редовно проветряване.

 При желание на родителите и/или учениците защитни маски за лице могат да се носят по време на целия престой в училище.

 • Дезинфекция на повърхностите и проветряване.
 • Необходимо е ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове в училища, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др.,
 • при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час.  
 • Учебните стаи се проветряват  по време на всяко междучасие и поне два пъти по време на часа за не по-малко от 1 минута в съответствие с метеорогичните условия.
 •  В Кабинетите по информационни технологии и  физкултурния салон,  се  извършва дезинфекция на повърхностите, мишките, клавиатурите, уреди и инструментите след всяко посещение на ученици. / от помощния персонал /
 • Във всички санитарни помещения и тоалетни в училищата  да се следи за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно изхвърляне на боклука. Почистване и дезинфекциране на тоалетните и санитарните помещения по 4 пъти на ден.
 • На дезинфекция и почистване подлежат и училищните автобуси преди и след всеки курс.
 • Засилена лична хигиена и условия за това
 • Осигуряване на топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в тоалетните за всички ученици и работещи.
 • Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане и кашляне
 • Правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце.
 • Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите.
 • Озониране и пречистване на въздуха

• Използване на UV –C  бактерицидни лампи от затворен тип за дезинфекция на въздух а в присъствието на хора.

 • Разпределяне на отговорностите в училищния екип и задълженията на останалия персонал, в т.ч. и графици за дежурства.
 • Запознаване на персонала, учениците и на външните посетители със здравните изисквания.
 • Създаване на организация на хигиенните и дезинфекционните дейности и запознаване с инструкциите за начина на ползване на съответните биоциди, вкл. и правилното приготвяне на дезинфекционните разтвори, за биоцидите, които не са готови за употреба, съгласно издадените от МЗ разрешения съвместно от медицинското лице в училището и/или под методичната помощ на РЗИ.
 • Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки при осъществяване на заниманията по интереси. Организиране на групи за занимания по интереси в рамките на паралелката, а при необходимост от смесване на ученици от различни паралелки – разреждане на учениците и осигуряване на нужната дистанция, която да не позволява пряко взаимодействие между тях.
 • При заниманията по интереси, свързани с колективни спортове, се прилагат актуалните здравни регулации на Министерството на здравеопазването.
 • Класни стаи и организация на учебния процес
 • Отказ от кабинетната система и определяне на отделни класни стаи за различните паралелки, при което учителите се местят, а не учениците.
 • Отделяне на паралелките от начален етап и среден на отделен етаж.
 • Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това.
 • Използване на един учебен чин от един ученик и разполагане на местата за сядане на учениците шахматно, където е приложимо.
 • Осигуряване на физическо разстояние между бюрото на учителя и първия ред чинове на учениците, в т.ч. и чрез освобождаване на първия ред чинове, с цел спазване на дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение.
 • Намаляване на ненужни предмети в коридори и класни стаи.
 • Коридори и стълбища

· Организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите.

· Регулиране на влизането и излизането в сградата на училището, без струпване на входа и при спазване на дистанция.

 1. Междучасия. Тоалетни/санитарни помещения
 2. Въвеждане на правила учениците да не се струпват в коридорите по времена междучасията, контролирани от дежурния учител.
 3. Ползване на тоалетните максимум до 3 ученика по време на междучасие, контролирани от дежурния учител или служител от помощния персонал
 4. Забранено е влизането в класна стая на ученици от други  паралелки.
 5. Входове
 6. Отваряне за използване  на два входа – един за начален  и един за среден етап,

така че да не се допуска струпване.

 • Да има лице за осигуряване на пропускателния режим на всеки вход.
 • Стол
 • Хранене по график.
 • Закусване на учениците от начален етап в класната стая.
 • Да не се допускат опашки от близкостоящи ученици (когато са паралелки, които не си взаимодействат).
 • Недопускане на споделяне на храни и напитки.
 • Хранене в училищния двор.
 • Недопускане на  опашки от близкостоящи ученици     
 • Училищен двор

· Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на училището чрез маркиране на зони за достъп на родители в двора и в близост до входа.

· Допускане на придружители на деца със СОП в училището при спазване на изискванията за физическа дистанция и дезинфекция.

· Провеждане на повече занятия навън.

· Провеждане на занятия извън училището, когато това е удобно, мястото е по-широко и по-безопасно и не е свързано с риск и много време за придвижване (напр. в помещения на читалището, което наблизо).

 1. Недопускане на външни лица в дворовете и през почивните дни. Комуникация.  
 2. По-голяма част от комуникацията се осъществява в електронна среда (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или шлем.