Издаване на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения , свидетелства

План-прием І клас за 2019-2020 учебна година

валидиране на компетентности

Издаване на дубликати

приемане и преместване на ученици

признаване за завършен клас от чужбина I – VI клас