Уважаеми родители,

Предстои ни една различна учебна година в която заедно трябва да се погрижим за здравето на Вашите деца и нашите ученици.

Нега бъдем отговорни и спазваме общоприетите правила в условията на извънредна епидемична обстановка

1. Следете здравословното състояние на детето си и не го пускайте на училище, ако е болно.

2. Възпитавайте добри хигиенни навици у децата си и давайте личен пример:

 • Мийте често ръцете си със сапун и чиста вода. В случай че не разполагате със сапун и вода, използвайте дезинфектанти на спиртна основа със съдържание на поне 60% спирт. Винаги мийте ръцете си със сапун и вода, ако са видимо мръсни.
 • Осигурете чиста питейна вода и добре хигиенизирани тоалетни у дома.
 • Направете необходимото за безопасно събиране, съхраняване и изхвърляне на отпадъците.
 • Използвайте салфетка или свивката на лакътя при кихане или кашляне и избягвайте да докосвате лицето, очите, устата и носа си.

3. Насърчавайте децата си да задават въпроси и да споделят чувствата си с вас и учителите си. Не забравяйте, че детето ви може да реагира по различен начин на стреса. Бъдете търпеливи и проявявайте разбиране.

4. Предотвратете заклеймяването, като използвате факти и напомняте на учениците да се отнасят внимателно един към друг.

5. Координирайте се с училището, за да получавате информация, и се поинтересувайте как бихте могли да подпомогнете усилията за осигуряване на безопасна среда в училище (чрез родителските комитети и др.).

Правила за организиране и провеждане на образователния процес в условията на извънредна епидемична обстановка в ОУ“ Христо Смирненски“

 1. Спазване на общите здравни мерки.
 • Носенето на маска  е задължително:

•  в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене)за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица;  

•  в училищните автобуси.

Защитните маски за лице за учениците  се осигуряват от тях, респективно от техните родители, а за учителите – от училищата. Училищата осигуряват защитни маски за лице и в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване. Препоръчително е защитните маски за лице, които се изполват от ученици,педагогически персонал да са хиргически или поне от  3 слоя.

Изключение от изискването за носене на защитна маска за лице се допуска в следните случаи:

• В училищния двор при спазване на физическа дистанция от 1,5 м;

• За учениците в начален етап (I-IV клас) по време на учебен час;

• За учителите по време на учебен час при физическа дистанция от поне 1,5 м между тях и местата на учениците;

• В часовете по физическо възпитание и спорт, когато се провеждат на открито;

 При желание на родителите и/или учениците защитни маски за лице могат да се носят по време на целия престой в училище.

 • Разясняване и подчертаване на  важността за честото миене на ръцете,  хигиенизирането и ползването на необходимите хигиенни материали.
 • Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки
 • Класни стаи и организация на учебния процес
 • Отказ от кабинетната система и определяне на отделни класни стаи за различните паралелки, при което учителите се местят, а не учениците.
 • Отделяне на паралелките от начален етап и среден на отделен етаж.
 • Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това.
 • Използване на един/а учебен чин от един ученик и разполагане на местата за сядане на учениците шахматно, където е приложимо.
 • Осигуряване на физическо разстояние между масата/катедрата/бюрото на учителя и първия ред маси/чинове на учениците, в т.ч. и чрез освобождаване на първия ред маси/чинове, с цел спазване на дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение.
 • Коридори и стълбища
 • Организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите.
 • Регулиране на влизането и излизането в сградата на училището, без струпване на входа и при спазване на дистанция.
 • Междучасия. Тоалетни/санитарни помещения  
 • ползване на тоалетните максимум до 3 ученика по време на междучасие, контролирани от дежурния учител или служител от помощния персонал
 • Забранено е влизането в класна стая на ученици от други  паралелки.
 • Входове

Отваряне за използване  на два входа – един за начален  и един за среден етап,

Така че да не се допуска струпване.

 • да има лице за осигуряване на пропускателния режим на всеки вход.
 • Стол и бюфети
 • Хранене по график.
 • Закусване на учениците от начален етап в класната стая.
 • Да не се допускат опашки от близкостоящи ученици (когато са паралелки, които не си взаимодействат).
 • Недопускане на споделяне на храни и напитки.
 • Хранене в училищния двор.
 • Недопускане на  опашки от близкостоящи ученици    
 • Училищен двор
 • Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на училището чрез маркиране на зони за достъп на родители в двора и в близост до входа.
 • Допускане на придружители на деца със СОП в училището при спазване на изискванията за физическа дистанция и дезинфекция.
 • Провеждане на повече занятия навън.
 • Провеждане на занятия извън училището, когато това е удобно, мястото е по широко и по-безопасно и не е свързано с риск и много време за придвижване (напр. в помещения на читалището, което наблизо).
 1. Недопускане на външни лица в дворовете и през почивните дни. Комуникация.
 2. По-голяма част от комуникацията се осъществява в електронна среда (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или шлем.
 3. Комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ.
 4. Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в по-голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ.
 1. Физкултурен салон
 2. Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно провеждане на часовете на открито и възможност за провеждане на часа и в други подходящи помещения в училището. При невъзможност, поради спецификата на сезона, във физкултурния салон се провеждат часовете само на един клас.
 1. Училищен автобус
 2. Всяко дете има определено постоянно място.
 1. Организиране на групи за занимания по интереси в рамките на паралелката, а при необходимост от смесване на ученици от различни паралелки – разреждане на учениците и осигуряване на нужната дистанция, която да не позволява пряко взаимодействие между тях.
 1. Извършване на медицински филтър от медицинско лице в училище в началото на учебния ден, като работата му се подпомага от учителите, които влизат в първия учебен час