1. Цели
 2. Предоставяне на ясни и приложими мерки  за безопасност в образователния процес чрез превенция, ранно откриване и контрол на COVID-19 в училище.
 3. Насърчаване на  учители и ученици да станат застъпници за мерки за превенция и контрол на болестта вкъщи, в училище и в тяхната общност.
 4. Намаляване на страховете и безпокойството сред учениците, породени от болестта и засилване способността да се справят с евентуалните вторични последствия за техния живот.
 5. Ангажиране на училищното  ръководство, учителите и персонала, родителите,  както и самите деца в насърчаване на безопасна и здравословна среда в училище.
 6. Използване на  кризата като възможност за иновации и подобряване на педагогически и организационни модели и практики, за създаване на още по-сплотени и взаимодействащи училищни и микроучилищни (класни) общности между учители, родители и ученици, за дооборудване и др.
 1. Основни принципи
 2. Болните ученици, учители и друг персонал не трябва да идват в училище.
 3. Училището трябва да наложат редовно миене на ръцете с чиста топла вода и сапун, дезинфектанти на спиртна основа / препарати за дезинфекция на ръце или хлорни дезинфектанти и поне веднъж дневно дезинфекция и почистване на повърхностите в училище.
 4. Училището следва да осигурят вода, санитарни възли и условия за управление на отпадъците и да следват процедурите за почистване и обеззаразяване на околната среда.
 5. Училището трябва да насърчават социално дистанциране (термин, употребяван във връзка с определени дейности, целящи забавяне разпространението на силно заразна болест, включително ограничаване на масово струпване на хора).
 6. Координиране и съблюдаване на  указанията на националните здравни и образователни органи.
 7. В случай на отсъствие от училище/отпуск по болест или временно преустановяване работата на училищата осигуряване на подкрепа за непрекъснат достъп до качествено обучение.
 1. Осигуряване на безопасна работа в училище
 2. Спазване на общите здравни мерки.
 3. Носене на лични предпазни средства (маски ).

Носенето на маска  е задължително:

 • в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене)за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица;   
 • в училищните автобуси.

Защитните маски за лице за учениците  се осигуряват от тях, респективно от техните родители, а за учителите – от училищата. Училищата осигуряват защитни маски за лице и в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване. Препоръчително е защитните маски за лице, които се изполват от ученици,педагогически персонал да са хиргически или поне от  3 слоя.

Изключение от изискването за носене на защитна маска за лице се допуска в следните случаи:

· В училищния двор при спазване на физическа дистанция от 1,5 м;

· За учениците в начален етап (I-IV клас) по време на учебен час;

 · За деца със специални образователни потребности, при които има установена невъзможност за придържане към носенето на защитна маска и становище от личен или от лекуващ лекар, удостоверяващо това;

· За учителите по време на учебен час при физическа дистанция от поне 1,5 м между тях и местата на учениците;

· В часовете по физическо възпитание и спорт, когато се провеждат на открито;

· В часовете по физическо възпитание и спорт на закрито, ако в конкретния час помещението се използва само от една паралелка при дистанция от поне 1,5 м между учениците и при редовно проветряване.

 При желание на родителите и/или учениците защитни маски за лице могат да се носят по време на целия престой в училище.

 • Разясняване и подчертаване на  важността за честото миене на ръцете,  хигиенизирането и ползването на необходимите хигиенни материали.
 • Подготвяне  и поддържане на  пунктовете  за миене на ръце с осигурени вода и сапун.
 • Дезинфекция на повърхностите и проветряване.
 • Необходимо е ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове в училища, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др.,
 •  при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час.  
 • Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие
 •  В Кабинетите по информационни технологии и  физкултурния салон,  се  извършва дезинфекция на повърхностите, мишките, клавиатурите, уреди и инструментите след всяко посещение на ученици. / от помощния персонал /
 • Във всички санитарни помещения и тоалетни в училищата  да се следи за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно изхвърляне на боклука.
 • На дезинфекция и почистване подлежат и училищните автобуси преди и след всеки курс.
 • Засилена лична хигиена и условия за това
 • Осигуряване на  топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в тоалетните за всички ученици и работещи.
 • Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане и кашляне
 • Правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце.
 • Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите.
 • Озониране и пречистване на въздуха

• Използване на UV –C  бактерицидни лампи от затворен тип за дезинфекция на въздух а в присъствието на хора.

 • Изготвяне на процедура за отделяне на болни ученици и персонал от здравите (без създаване на условия за заклеймяване), както и за информиране на родителите и консултиране с медицинската сестра, актуализиране на списъците с контакти за спешни случаи. Запознаване на персонала, родителите и учениците с процедурите.
 • Разработване на подходящи материали, като напр. плакати, които могат да бъдат поставени на информационните табла, в тоалетните и на други централни места.
 • Включване на  теми, свързани с превенция и контрол на заболяването, в ежедневните занятия и уроци. Съдържанието следва да е съобразено с възрастта, пола, етническия произход и наличието на увреждания, а дейностите да са интегрирани в съществуващите учебни предмети.
 • Провеждане на разговори/беседи в рамките на 5-10 минути, съобразени с възрастовите особености на учениците, за правилата, личната отговорност и живота на всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-19. Разговорът има за цел най-вече да напомни на учениците за спазване и съблюдаване на правилата за лична хигиена и физическа дистанция и за възпитание на отговорно поведение към себе си и към останалите.
 • Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти. Напомняне на учениците да докосват по-малко предмети в класната стая и в останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки.
 • Изготвяне на правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището се организират и провеждат  в съответствие с  изготвените от Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на covid-19 и Актуализирани насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата
 • Създаване на вътрешноучилищна организация и спазване на правилата във връзка с епидемията в условията на присъствено обучение
 • Определяне от директора на лице, отговорно за организация и спазване на правилата във връзка с епидемията.
 • Разпределяне на отговорностите в училищния екип и задълженията на останалия персонал, в т.ч. и графици за дежурства.
 • Запознаване на персонала, учениците и на външните посетители със здравните изисквания.
 • Създаване на организация на хигиенните и дезинфекционните дейности и запознаване с инструкциите за начина на ползване на съответните биоциди, вкл. и правилното приготвяне на дезинфекционните разтвори, за биоцидите, които не са готови за употреба, съгласно издадените от МЗ разрешения съвместно от медицинското лице в училището и/или под методичната помощ на РЗИ.
 • Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки при осъществяване на заниманията по интереси.
 • Класни стаи и организация на учебния процес
 • Отказ от кабинетната система и определяне на отделни класни стаи за различните паралелки, при което учителите се местят, а не учениците.
 • Отделяне на паралелките от начален етап и среден на отделен етаж.
 • Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това.
 • Използване на един/а учебен чин от един ученик и разполагане на местата за сядане на учениците шахматно, където е приложимо.
 • Осигуряване на физическо разстояние между масата/катедрата/бюрото на учителя и първия ред маси/чинове на учениците, в т.ч. и чрез освобождаване на първия ред маси/чинове, с цел спазване на дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение.
 • Намаляване на ненужни предмети в коридори и класни стаи.
 • Коридори и стълбища

· Организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите.

· Правила за регулиране на влизането и излизането в сградата на училището, без струпване на входа и при спазване на дистанция.

 • Междучасия. Тоалетни/санитарни помещения
 •  Въвеждане на правила учениците да не се струпват в коридорите по времена междучасията, контролирани от дежурния учител.
 • ползване на тоалетните максимум до 3 ученика по време на междучасие, контролирани от дежурния учител или служител от помощния персонал
 •  Забранено е влизането в класна стая на ученици от други  паралелки.

 .

 • Входове

Отваряне за използване  на два входа – един за начален  и един за среден етап,

 • Така че да не се допуска струпване.
 • Да има лице за осигуряване на пропускателния режим на всеки вход.
 • Стол и бюфети
 • Хранене по график.
 • Закусване на учениците от начален етап в класната стая.
 • Да не се допускат опашки от близкостоящи ученици (когато са паралелки, които не си взаимодействат).
 • Недопускане на споделяне на храни и напитки.
 • Хранене в училищния двор.
 • Недопускане на  опашки от близкостоящи ученици
 • Училищен двор

· Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на училището чрез маркиране на зони за достъп на родители в двора и в близост до входа.

 · Допускане на придружители на деца със СОП в училището при спазване на изискванията за физическа дистанция и дезинфекция.

· Провеждане на повече занятия навън.

· Провеждане на занятия извън училището, когато това е удобно, мястото е пошироко и по-безопасно и не е свързано с риск и много време за придвижване (напр. в помещения на читалището, което наблизо).

 1. Недопускане на външни лица в дворовете и през почивните дни. Комуникация.

· По-голяма част от комуникацията се осъществява в електронна среда (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или шлем.

 · Комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ.

· Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в по-голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ.

 1. Физкултурен салон

· Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно провеждане на часовете на открито и възможност за провеждане на часа и в други подходящи помещения в училището. При невъзможност, поради спецификата на сезона, във физкултурния салон се провеждат часовете само на един клас.

 1. Училищен автобус
 2. Всяко дете има определено постоянно място.
 3. Организиране на групи за занимания по интереси в рамките на паралелката, а при необходимост от смесване на ученици от различни паралелки – разреждане на учениците и осигуряване на нужната дистанция, която да не позволява пряко взаимодействие между тях.
 4. При заниманията по интереси, свързани с колективни спортове, се прилагат актуалните здравни регулации на Министерството на здравеопазването.
 5. С цел спокойно и уверено поведение в случай на COVID-19 в училището обособяване на място за отделяне на ученик или лице с грипоподобни симптоми.
 6. Извършване на медицински филтър от медицинско лице в училище в началото на учебния ден, като работата му се подпомага от учителите, които влизат в първия учебен час.
 7. Информиране на родителите за прилаганите здравни протоколи и за начина на уведомяването им при възникване на съмнение за случай на COVID-19, както и за последващите мерки.
 8. Срещите с родителите да  се провеждат онлайн или на входа на училището.
 9. Изготвяне на правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището   в съответствие с  изготвените от Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на covid-1 и Актуализирани насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата (ПРИЛОЖЕНИЕ №1)
 10. Изготвяне на правила за организиране и провеждане на образователния процес условията на COVID 19 в училището в съответствие с  изготвените от Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на covid-19 Актуализирани насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата (ПРИЛОЖЕНИЕ №2 )
 • Обучение в електронна среда от разстояние
 • Създаване на групи за бърза комуникация (директори – РУО, учители – ръководство, учители – родители, учители – ученици).
 • Определяне на различна продължителност на електронните уроци в зависимост от възрастта и уменията за саморегулация на учениците.
 • Публикуване на училищния сайт и запознаване на учениците с брошурата с препоръки за безопасна работа в интернет https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf, както и с Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа и с Препоръките относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда.
 • Разработване или споделяне чрез сайта на училището на ръководства за учители, ученици, родители за ОЕСР и на ресурси:
 • Изготвяне на правила за  превключване от присъствено обучение към ОЕСР в училището  в съответствие с  изготвените от Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на covid-19 и Актуализирани насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)
 • Поддържане на добър психоклимат и намаляване на ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация

Планът е отворен и винаги подлежи на промяна, когато бъде оценена необходимост от това, но всяка промяна трябва да бъда представяна на учителския колектив, учениците и техните семейства.

Планът за действие в условията на COVID -19  е  обсъден и приет на Общо събрание на 14. 09.2020 с Протокол №65