1. Общи положения:
  1. Нормативно основание:

Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена на основание чл. 102 на ЗПУО и чл.19 ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование.

 1. Характеристика на целодневната организация на учебния ден в училище.

В ОУ „Хр. Смирненски” се обучават в дневна форма ученици от І до VІІ клас, разпределени в 7 паралелки. В ЦОУД са обхванати 117 ученици от І до VІІ клас както следва:

– І – ІV клас 62 ученици в 3 групи за ЦОУД

– V – VІІ клас 54ученици в 2 групи за ЦОУД

В ЦОУД се организира  като учебните занятия по задължителните учебни часове се провеждат до обяд, а дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и физическа активност след обяд.

В състава на групите са ученици с различна степен на усвояване на знания.

            1.3 Предназначение на програмата

Училищната програма за ЦОУД  конкретизира целите, условията и реда за провеждането през учебната 2021-2022 година;; общите и специфичните характеристики и различия в структурата, състава и обхвата на групите в изпълнение на държавната политика за постигане на качествен образователно възпитателен процес.

 • Цели на програмата:
  • Основна цел:

Подпомага процесите на ефективна организация и провеждане на учебния ден за учениците от І – VІІ клас с цел повишаване качеството на образователно-възпитателния процес и за по-пълно удовлетворяване на индивидуалните образователни потребности на обхванатите ученици.

 • Специфични цели
 • Развитие на уменията на учениците за самоподготовка чрез откриване и насърчаване на творческите способности и умения за общуване на учениците, необходими в съвременното общество съобразно индивидуалните им възможности и възрастови особености
 • Повишаване на началната и базовата грамотност на учениците от І – ІV клас, измерима със степента на уменията им за четене и разбиране на текст, както и за писане и създаване на текст в съответствие с книжовните норми на българският език.
 • Повишаване мотивацията на учениците от V – VІІ клас за активно участие в образователно възпитателния процес и създаване на учения да откриват, подбират, извличат и синтезират информация от различни източници, като я използват за конкретни цели и условия.
 • Създаване на възможности за общуване и опознаване между деца от различни социални, етнически и културни общности
 • Зачитане на индивидуалните различия на децата – стил на възприемане и учене, стил на работа, темперамент, потребности и интереси
 • Основни дейности на училището по организиране и провеждане на ЦОУД
 • Проучване на интересите и потребностите на учениците за участие в ЦОУД
 • Приемане на ПС и утвърждаване от директора на програма за ЦОУД

в І – VІІ клас

 • Щатно обезпечаване на ЦОУД
 • Разработване на индивидуални програми и планове на възпитатели по групи и утвърждаване от директора
 • Изготвяне и утвърждаване на график по часове в ЦОУД
 • Планиране и осъществяване на педагогически контрол по отношение на качеството на педагогическата дейност, организацията на работа в часовете и резултатите от ОВР на учениците от ЦОУД
 • Очаквани резултати:
 • Да се формират навици за самостоятелно учене
 • Да се повиши грамотността на учениците
 • Да се създадат условия за творческото развитие и осмисляне на свободното време на учениците
 • Организация и ред на провеждане на ЦОУД
 • Режим и брой часове:

Дейностите по организиран отдих и физическа активност, по самоподготовка и занимания по интереси в групите І – VІІ клас се организира в блок – часове както следва:

Блок „А” – обяд, отдих, физическа активност – 2 часа

Блок „Б” – самоподготовка – 2 часа

Блок „В” – занимания по интереси – 2 часа

Продължителност на занятията в ЦОУД

І клас/ II – III клас – 35 минути

ІІІ – ІV клас – 40 минути

V – VІ клас/ VI – VІI клас – 40 минути

 • Седмично разписание на часовете в ЦОУД

Начален курс І – ІІ клас

12.10 – 13.20 – Обяд, Организиран отдих и физическа активност

13.30 – 14.05 – Самоподготовка

14.15 – 14.50 – Самоподготовка

15.20 – 15-55 – Занимания по интереси

16.05 – 16.40 – Занимания по интереси

Начален курс ІІІ – ІV клас

12.10 – 13.30 – Обяд, Организиран отдих и физическа активност

13.40 – 14.20 – Самоподготовка

14.30 – 15.10 – Самоподготовка

15.30 – 16.10 – Занимания по интереси

16.20 – 17.00 – Занимания по интереси

Среден курс

12.50 – 14.10 – Обяд, Организиран отдих и физическа активност

14.10 – 15.30 – Самоподготовка

15.40 – 17-00 – Занимания по интереси

 • Общи педагогически изисквания при провеждане на организирания отдих и физическа активност:

Заниманията на учениците в часовете за организиран отдих и физическа активност се провеждат непосредствено след последния час на седмичното разписание в училищния стол за хранене, двора на училището, физкултурния салон, училищните игротеки и компютърни кабинети под ръководството на възпитателя на групата.

Те целят разтоварване на умственото напрежение, превенция при проявата на агресия и намаляване на негативни прояви и възпитателно взаимодействие.

 • Общи педагогически изисквания при провеждане на часовете за самоподготовка:

Те се провеждат в класните стаи по степен на трудност на учебните предмети за следващият учебен ден. Самоподготовката се ръководи от възпитателя и се провежда по начин, който да доведе до развитие на уменията на учениците за самостоятелно учене, изграждане на индивидуален стил на възприемане, анализиране, подбор, синтезиране и използване на информацията за конкретни цели.

В зависимост от потребностите на учениците, директорът утвърждава график за провеждане на консултациите от преподавателите по време на самоподготовката. Консултациите се водят в стаята за самоподготовка или в свободна съседна стая.

Чрез самоподготовката се цели ученика да се научи самостоятелно да учи и търси и намира необходимите научни знания в различни дидактически източници.

Дидактически изисквания

 • Степенуване по трудност – /от „трудното” към „лесното”/
 • Индивидуална работа на учениците подпомагани от възпитателя с оглед самостоятелно усвояване и затвърждаване на учебното съдържание с разбиране
 • Старателно и коректно написване на домашните работи
 • Групова работа в малки групи, индивидуален подход, упражнения свързани с логическото мислене и повишаване грамотността на учениците
 • Педагогически изисквания при провеждане на занимания по интереси

Дейностите по интереси се организират с цел мотивиране на учениците и родителите им за участие в ЦОУД и могат да включват занимания, които не са свързани пряко с часовете по: ЗП и СИП. Ученици включени в извънучилищни дейности /Спортни клубове, езикови школи, музикални школи и др./ могат да бъдат освобождавани от часовете за дейности по интереси в групите в дните на провеждането им, за което се изисква декларация от родител.

Заниманията по интереси се организират в следните направления:

 1. Наука
 2. Изкуства
 3. Образователни и занимателни игри
 4. Музика и танци

Чрез тях се създава емоционална и творческа среда за отмора от пряката учебна дейност. Има възможност за изпълнение на училищния план по Национална програма за повишаване на грамотността на учениците.

 • Очаквани резултати
 • Усъвършенстване на ЦОУД като успешен модел за модернизиране и оптимизиране на обучението и възпитанието в духа на съвременните европейски тенденции
 • Повишаване на резултатите от образователно – възпитателния процес
 • Създаване на собствен стил на учене и трайни навици за планиране на учебното и извънучебно време на учениците
 • Подпомагане на семейството чрез целодневен обхват на децата в работното време на родителите им
 • Осигуряване на подходяща среда и условия за учебни занимания, спорт, отдих и стимулиране на творческото развитие на учениците.

       Програмата е приета на ПС с протокол № 8/14.09.2023 г.